Organizacija združenih narodov na Dunaju

Dunaj je eden izmed štirih sedežev Organizacije združenih narodov (OZN), skupaj z New Yorkom, Ženevo in Nairobijem.

Dunajski mednarodni center, znan tudi kot "UNO City'', je bil odprt leta 1979. OZN je poslopje najela za 99 let in zanjo plačuje simbolično najemnino 1 avstrijski šiling oziroma 0,07 EUR letno.

V organizacijah, ki imajo svoj sedež na Dunaju, dela 4.000 zaposlenih iz več kot 110 držav.

Na Dunaju se nahajajo naslednje organizacije:

Urad Združenih narodov na Dunaju (UNOV): eden izmed štirih sedežev Združenih narodov (ZN). Urad nudi administrativno podporo organizacijam s sedežem v Dunajskem mednarodnem centru. Generalni direktor UNOV je uradni predstavnik generalnega sekretarja OZN pri odnosih z državo gostiteljico Avstrijo in diplomatskimi misijami na Dunaju.

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA): osrednji svetovni medvladni forum za znanstveno in tehnološko sodelovanje na področju atomske oziroma jedrske energije. Poleg tega je mednarodni nadzornik za zagotavljanje standardov jedrske varnostni in skrbi za nadzor nad civilno rabo jedrske energije.

Pripravljalna Komisija za organizacijo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO PrepCom): komisija izvaja priprave za implementacijo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT), ki prepoveduje vsakršno testiranje jedrskega orožja z eksplozijami na površju, v njegovi atmosferi, pod vodo in pod površjem planeta. CTBT državam, ki nimajo jedrskega orožja, preprečuje njegov razvoj, hkrati pa državam, ki ga imajo, onemogoča razvoj novega in bolj naprednega orožja.

Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO): specializirana agencija, ki državam v razvoju pomaga odpravljati revščino s krepitvijo produktivnosti malih in srednje velikih podjetij. UNIDO si prizadeva izboljšati kakovost življenja revnih po svetu, kar dosega z združevanjem svojih globalnih virov in strokovnega znanja pri zmanjševanju revščine, krepitvi trgovine in uveljavljanju obnovljivih virov energije.

Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC): urad prek svojega sedeža v Dunajskem mednarodnem centru in mreže področnih pisarn po svetu državam članicam pomaga pri zmanjševanju njihove ranljivosti v zvezi z drogami in kriminalom ter skrbi za krepitev varnosti in pravičnosti za vse. Normativni instrumenti vključujejo tri pogodbe za nadzor nad drogami: Konvencijo ZN proti korupciji, Konvencijo ZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in njen dopolnilni  Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi ter nadzor nad trgovino z orožjem. Obstaja tudi 16 mednarodnih instrumentov za preprečevanje terorizma. Ker se kriminal razvija, se UNODC prilagaja, da državam pomagala pri spopadanju z novimi izzivi, kot so kibernetski kriminal, kraja identitete, okoljski kriminal in piratstvo.

Urad ZN za zadeve vesolja (UNOOSA): urad krepi mednarodno sodelovanje pri miroljubni rabi vesolja za družben in gospodarski napredek, še posebej v korist držav v razvoju. Na dnevnem redu urada je tudi problematika vesoljskih odpadkov, raba virov jedrske energije v vesolju, mednarodni odziv na grožnje udarca asteroidov in uvajanje pravnega režima za rabo vesolja. Glede na značilno globalno delovanje in poznavanje znanosti o vesolju ter povezanih tehnologijah ima urad pomembno vlogo pri reševanju svetovnih izzivov. Urad izvaja obveznosti generalnega sekretarja ZN po mednarodnem vesoljskem pravu, vključno z vzdrževanjem registra objektov, k so bili izstreljeni v vesolje. Register je osrednji vir informacij s stani držav članic in mednarodnih organizacij o njihovih satelitih v vesolju.

Komisija ZN za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL): komisija pospešuje svetovno trgovino prek usklajevanja ustreznih nacionalnih predpisov. Njen namen je odstraniti ali zmanjšati pravne ovire mednarodni trgovini in postopno posodabljati trgovinsko zakonodajo. Prav tako si prizadeva usklajevati delo organizacij, ki delujejo na tem področju, ter krepi širše sprejemanje in rabo pravil in pravnih besedil, ki jih komisija razvija.

Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB): neodvisno strokovno telo za krepitev skladnosti vladnih ukrepov z določbami mednarodnih konvencij o nadzoru nad drogami. Dejavnosti INCB vključujejo analizo poročil, ki jih zagotavljajo vlade na področju nadzora nad drogami, evalvacija in podpora nacionalnim ukrepom, dialog z vladami in usposabljanje vladnih uradnikov na omenjenem področju. Prav tako objavlja letno poročilo o svojem delu.

Program ZN za okolje (UNEP): program je glas okolja v sistemu ZN z aktivnostmi na regionalni ravni. Je zagovornik, izvajalec izobraževanj, katalizator in spodbujevalec; zavzema se za smotrno rabo naravnih virov s ciljem trajnostnega razvoja. Pisarna UNEP na Dunaju je odgovorna za področje varovanja gora in mednarodno partnerstvo za trajnostni razvoj v gorskih območjih (gorsko partnerstvo), kakor tudi za usklajevanje UNEP programa v Jugovzhodni Evropi.

Agencija ZN za begunce (UNHCR): agencija spremlja ustreznost izvajanja azilnega prava v Avstriji v skladu z Ženevsko konvencijo o beguncih. Hkrati daje javnim organom predloge na izzive povezane z begunci in migranti.

Informacijska služba ZN (UNIS): služba zagotavlja podporo pri javnem informiranju in promocijskih aktivnostih vseh organizacij in agencij ZN s sedežem na Dunaju. Je del mreže 63 informacijskih centrov ZN po svetu.

Poštna uprava Združenih narodov (UNPA): uprava izdaja poštne znamke ZN na Dunaju na različne teme, kot so človekove pravice, okoljevarstvo, ogrožene vrste in mir.

Register ZN o škodi povzročeni zaradi gradnje zidu v okupiranih palestinskih ozemljih (UNRoD): register vodi evidenco škode, ki je nastala zaradi gradnje zidu s strani Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih, vključno s škodo v in okoli vzhodnega Jeruzalema.

Znanstveni odbor ZN za učinke sevanja (UNSCEAR): odbor ocenjuje in poroča o ravneh  ionizirajočega sevanja ter o učinkih izpostavljenosti tovrstnemu sevanju. V zadnjih desetletjih je UNSCEAR postal uraden mednarodni organ za presojanje ravni in učinkov ionizirajočega sevanja, ki se uporablja tako v miroljubne kot vojaške namene, ter je posledica tako naravnih kot umetnih virov.

Urad ZN za razorožitev (UNODA), pisarna na Dunaju: urad pospešuje tesnejše sodelovanje in učinkovito komunikacijo na vseh področjih razoroževanja, neširjenja orožja in nadzora nad orožjem.

Mednarodna komisija za varstvo reke Donave (ICPDR): krepi in koordinira trajnostno in pravično upravljanje z vodami v korist držav v porečju reke Donave.