Medvladna skupina za podnebne spremembe (IPCC)

Mandat in članstvo IPCC

Leta 1988 sta Svetovna meteorološka organizacija ( World Meteorological Organization - WMO) in Okoljski program Združenih narodov ( United Nations Environment Programme - UNEP) ustanovila Medvladno skupino za podnebne spremembe ( Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC). Članstvo v IPCC je odprto za vse člane Združenih narodov in Svetevne meteorološke organizacije.

Naloga IPCC je vsestransko, objektivno, javno in transparentno ocenjevanje znanstvenih, tehničnih in družbeno-ekonomskih podatkov, ki so pomembni za razumevanje znanstvene osnove tveganja človeško povzročenih podnebnih sprememb, njihovih potencialnih posledic ter možnosti prilagoditve na in omejevanja teh posledic. IPCC ne izvaja raziskav in ne bedi nad podatki o podnebju in nad drugimi povezanimi parametri. Ocene medvladne skupine v osnovi temeljijo na objavljenih znanstvenih in strokovnih delih.

Organizacijska struktura

IPCC sestavljajo tri delovne skupine in posebna skupina:

  • Delovna skupina I proučuje znanstvene vidike podnebnega sistema in podnebnih sprememb.
  • Delovna skupina II proučuje ranljivost družbeno-ekonomskih in naravnih sistemov za podnebne spremembne, negativne in pozitivne posledice podnebnih sprememb in možnosti za prilagoditev tem posledicam.
  • Delovna skupina III proučuje možnosti za omejevanje izpustov toplogrednih plinov ter druge načine omejitve in zmanjšanja podnebnih sprememb.
  • Posebna skupina za nacionalne popise toplogrednih plinov je odgovorna za program IPCC za nacionalne popise toplogrednih plinov.

Medvladna skupina se v polni sestavi sestane približno enkrat na leto. Na sejah potrjuje in sprejema poročila IPCC ter odloča o mandatih in delovnih načrtih delovnih skupin in posebne skupine, strukturi in osnutkih svojih poročil, načelih in postopkih IPCC ter o proračunu. Skupina na sejah tudi izvoli svojega predsednika, IPCC urad in urad posebne skupine. IPCC urad se sestane dva do trikrat letno ter pomaga predsedniku IPCC pri načrtovanju, koordinaciji in nadzoru poteka dela IPCC.

IPCC pri delu pomaga sekretariat, ki ga gosti WMO v Ženevi in podpirata WMO in UNEP. Delovne skupine in posebna skupina imajo tudi vsaka svojo enoto za strokovno pomoč, ki jo podpira vlada razvite države, katere predstavnik je sopredsednik posamezne delovne skupine ali posebne skupine, gosti pa jo raziskovalna ustanova v tej državi. Dejavnostim medvladne skupine nudijo pomoč in podporo tudi številne druge ustanove.


Osnovne dejavnosti in izdelki

Osnovna dejavnost IPCC je pripravljanje poročil o znanosti o podnebnih spremembah. IPCC pripravlja tudi posebna poročila in strokovne razprave o temah, na področju katerih so nujne neodvisne znanstvene informacije in nasveti. S svojim delom na področju metodologije za nacionalne popise toplogrednih plinov IPCC nudi podporo Okvirni konvenciji Združenih narodov o podnebnih spremembah ( UN Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). Številna poročila IPCC so objavljena komercialno. Povzetki, zgoščenke in strokovne razprave so na voljo zastonj.

Prvo ocenjevalno poročilo, ki je bilo izdano leta 1990, je potrdilo znanstveno podlago za zaskrbljenost o podnebnih spremembah ter je imelo pomembno vlogo pri ustanovitvi Medvladnega pogajalskega odbora za Okvirno konvencijo o podnebnih spremembah, ki ga je ustanovila Generalna skupščina Združenih narodov. Okvirna konvencija ZN o podnebnih spremembah je bila sprejeta leta 1992 in je v veljavo stopila marca 1994. Konvencija predstavlja mednarodni pravni okvir za boj proti podnebnim spremembnam.

Drugo ocenjevalno poročilo, z naslovom Podnebne spremembe 1995, je bilo pripravljeno do druge konference podpisnic UNFCCC in je predstavljalo ključno podlago za pogajanja, ki so vodila k sprejetju protokola k okvirni konvenciji, znanega pod imenom Kjotski protokol. Poročilo je sestavljeno iz poročil treh delovnih skupin in sinteze znanstveno-tehničnih podatkov.

Tretje ocenjevalno poročilo (Podnebne spremembe 2001), ki je bilo izdano leta 2001 in je prav tako sestavljeno iz poročil treh delovnih skupin in sinteze pomembnih znanstvenih in tehničnih vprašanj, je bilo predloženo sedmi konferenci podpisnic UNFCCC, na kateri so se podpisnice strinjale, da naj se poročilo uporablja kot vir informacij pri razpravljanju o točkah dnevnega reda konference podpisnic.

Septembra 2001 se je IPCC odločila nadaljevati s pripravo vsestranskih ocenjevalnih poročil, dve leti kasneje, novembra 2003 pa je potrdila načrte poročil treh delovnih skupin, ki bodo sestavljala četrto ocenjevalno poročilo. Ti načrti so bili pripravljeni na dveh sestankih ter številnih pripravljalnih delavnicah in strokovnih sestankih o temah kot so podnebne spremembe in trajnostni razvoj, enotna analiza o prilagajanju in omejitvi, zaznavanje učinkov in tveganj, znanost za ukrepanje po 2. členu UNFCCC ter občutljivost podnebja. Skupine avtorjev za četrto ocenjevalno poročilo so bile zbrane v sredini leta 2004. Poročilo bo končano v letu 2007, pri tem bo prispevek delovne skupine I končan v začetku leta, prispevka drugih dveh delovnih skupin pa v sredini leta.

Poročilo delovne skupine I je bilo potrjeno na deseti seji te delovne skupine, ki je potekala od 29. januarja do 1. februarja 2007 v Parizu. Odobren povzetek za oblikovalce politik, je bil izdan na tiskovni konferenci v Parizu, 2. februarja 2007.

Poročilo delovne skupine II je bilo odobreno na osmi seji te delovne skupine, ki je potekala od 2. do 5. aprila 2007 v Bruslju. Povzetek za oblikovalce politik je bil izdan v Bruslju, 6. aprila 2007.

Seja delovne skupine III. na kateri bo potrjeno poročilo te delovne skupine bo potekala od 30. aprila do 3. maja 2007 v Bangkoku, na Tajskem. Povzetek za oblikovalce politik pa bo predvidoma izdan 4. maja 2007.

Zadnji del četrtega ocenjevalnega poročila - sinteza in dopolnitev gradiva iz prispevkov treh delovnih skupin ter obravnava tem, ki presegajo vsako posamezno področje - bo predvidoma sprejet in potrjen na 27 seji IPCC, ki bo potekala od 12. do 16. novembra v Valenciji, v Španiji.

Pisanje poročil IPCC

Poročila IPCC se trudijo zagotoviti uravnotežen prikaz obstoječih vidikov in mnenj. Poročila stremijo k temu, da bi bila pomembna pri oblikovanju politik, vendar ne predpisujoča za njihov nastanek.

IPCC poročila pripravljajo skupine avtorjev, ki jih imenujejo vlade in mednarodne organizacije ter so izbrani v skladu z njihovim strokovnim znanjem. Avtorji prihajajo z univerz, raziskovalnih centrov, poslovnih in okoljskih združenj ter drugih organizacij iz več kot 100 držav. Pri sestavljanju poročila ponavadi sodeluje več sto strokovnjakov iz celega sveta. V postopku pregleda in ocenitve poročila pa sodeluje še nekaj sto strokovnjakov. Vsa poročila nastajajo v skladu z jasnimi postopki, ki jih določi medvladna skupina.

Za zagotovitev verodostojnosti, transparentnosti in objektivnosti gredo poročila IPCC skozi strog dvostopenjski znanstven in tehničen proces ocenitve in pregleda. V prvem pregledu so osnutki razposlani strokovnjakom za posamezna področja. Pregledani osnutki so v drugi stopnji poslani vladam držav ter vsem avtorjem in strokovnim ocenjevalcem. Po upoštevanju strokovnih in državnih pripomb, so končni osnutki predstavljeni na plenarni seji IPCC, ki odobri njihovo vsebino.

Povzetki za oblikovalce politik so pripravljeni hkrati z glavnimi poročili ter so podvrženi sočasnemu pregledu strokovnjakov in vlad držav. Potrjeni so na plenarni seji - vrstica za vrstico - s soglasjem glavnih avtorjev, ki zagotovijo, da je vsebina povzetka v skladu z osnovnim znanstveno-tehničnim poročilom.