Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/375
5. julij 2010

Združeni narodi so ustanovili novo telo za opolnomočenje žensk

DUNAJ, 2. julij (Informacijska služba ZN) - Generalna skupščina Združenih narodov je na zgodovinskem glasovanju s soglasjem sprejela ustanovitev novega telesa, ki bo pospešil napredek pri zadovoljevanju potreb žensk in deklet po vsem svetu.

Nastalo je novo telo ZN za enakopravnost spolov in opolnomočenje žensk, in sicer Agencija ZN za ženske (UN Women). Agencija je rezultat dolgoletnih pogajanj med članicami ZN in svetovnega gibanja za pravice žensk. Agencija je del reforme ZN, ki združuje različne vire in mandate na področju pravic žensk za doseganje večje učinkovitosti in vpliva ZN na tem področju.

"Hvaležen sem državam članicam, da so naredile velik korak naprej za ženske in dekleta po vsem svetu," je povedal generalni sekretar Ban Ki-moon v svojem govoru, v katerem je pozdravljal novo pridobitev znotraj ZN. "Agencija ZN za ženske bo bistveno okrepila prizadevanja ZN pri spodbujanju enakopravnosti spolov, krepitvi priložnosti žensk in preprečevanju diskriminacije po vsem svetu."

Agencija ZN za ženske je spojitev štirih predhodnih organov sistema ZN, ki so bili doslej organizacijsko ločeni. Gradila bo na preteklih dosežkih naslednjih štirih organov ZN na področju enakopravnosti spolov in opolnomočenja žensk:

  • Oddelek Združenih narodov za napredek žensk (DAW, ustanovljen leta 1946)
  • Mednarodni raziskovalni in izobraževalni inštitut Združenih narodov za napredek žensk (INSTRAW, ustanovljen leta 1976)
  • Urad posebne svetovalke Združenih narodov za vprašanja spola in napredek žensk (OSAGI, ustanovljen leta 1997)
  • Razvojni sklad Združenih narodov za ženske (UNIFEM, ustanovljen leta 1976)

"Ob tej priložnosti bi pohvalil vodstvo in osebje DAW, INSTRAW, OSAGI in UNIFEM. Pokazali so popolno predanost načelu enakopravnosti spolov. Računal bom na njihovo podporo ob vstopu v novo obdobje na področju dela ZN za ženske," je povedal generalni sekretar Ban. "Zagotavljanje enakopravnosti med spoloma in opolnomočenje žensk sem postavil kot eno izmed svojih prioritet, saj želim prekiniti strahote nasilja nad ženskami, omogočiti več ženskam, da pridejo na visoke položaje, in zmanjšati stopnjo umrljivosti mater," je poudaril.

Že več desetletij ZN dosegajo pomemben napredek pri doseganju enakopravnosti spolov, tudi s pomočjo zgodovinskih sporazumov, kot je na primer Pekinška deklaracija in nastanek platforme za ukrepanje ter Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Enakopravnost spolov ni samo temeljna človekova pravica, ampak že samo doseganje enakopravnosti prinaša izjemne družbeno-ekonomske učinke. Opolnomočenje žensk veča uspešnost gospodarstev, pospešuje produktivnost in rast.

Še vedno ostaja neenakopravnost spolov ukoreninjena v vsaki družbi. Ženske po vsem svetu trpijo zaradi nasilja in diskriminacije ter so nezadostno zastopane na ravneh odločanja. Visoke ravni umrljivosti mater ostajajo še naprej velika sramota našega planeta. Že vrsto let se ZN soočajo z velikimi izzivi pri zagotavljanju enakopravnosti spolov po svetu, neustreznim financiranjem tega področja, hkrati pa opažajo, da ni neke prepoznavne gonilne sile, ki bi usmerjala delo ZN na področju enakopravnosti spolov.

Agencija ZN za ženske, ki bo pričela s svojim delovanjem do januarja 2011, je bila vzpostavljena s strani Generalne skupščine, da bi bolj učinkovito uresničevala pravice žensk. Agencija bo dinamično in močno telo za ženske in dekleta po svetu. Krepila bo njihovo moč na svetovni, regionalni in lokalni ravni. Okrepila bo dosedanja prizadevanja drugih delov sistema ZN na tem področju (kot na primer s strani UNICEF, UNDP in UNFPA), ne pa jih nadomeščala. Drugi organi ZN bodo še naprej na svojem delovnem področju nosili svoj del odgovornosti pri doseganju enakopravnosti spolov in opolnomočenju žensk.

Agencija ZN za ženske bo imela dve ključni vlogi: po eni strani bo podpirala medvladna telesa, kot na primer Komisijo ZN za status žensk, pri njihovem oblikovanju politik, svetovnih standardov in pravil, po drugi strani pa bo državam članicam pomagala pri uveljavljanju teh standardov. Nudila bo ustrezno tehnično in finančno podporo državam, ki bodo za to zaprosile, hkrati pa bo pletla učinkovite vezi s civilno družbo. Agencija bo tudi pomagala sistemu ZN, da bo lažje uresničeval svoje obveze na področju enakopravnosti spolov, med drugim pa bo tudi redno spremljala dosežen napredek na tem področju po svetu.

Generalni sekretar Ban bo za novoustanovljeno agencijo imenoval svojega podsekretarja, ki jo bo vodil, trenutno pa še čaka na predloge držav članic in partnerjev iz civilne družbe glede možne kandidatke ali kandidata. Podsekretar bo član vseh pomembnih organov odločanja znotraj ZN in bo o svojem delu poročal generalnemu sekretarju.

Delovanje Agencije ZN za ženske se bo financiralo iz prostovoljnih prispevkov, medtem ko bo redni proračun ZN financiral njeno normativno delo. Države članice so ocenile, da bo za uspešno delovanje agencije potrebnih najmanj 500 milijonov ameriških dolarjev, kar je dvakratni znesek zdajšnjega skupnega proračuna DAW, INSTRAW, OSAGI in UNIFEM.

Namestnica generalnega sekretarja Asha-Rose Migiro je ob tej priložnosti povedala: "Agencija ZN za ženske bo dala ženskam in dekletom močan in poenoten glas, ki ga na svetovni ravni potrebujejo in zaslužijo. Že nestrpno pričakujem pričetek delovanja novega telesa, da bomo lahko ženske in moški s skupnimi koraki šli naprej, uresničevali načelo enakopravnosti ter dosegali razvoj in mir za vse ženske in dekleta po svetu."

Resolucija Generalne skupščine o oblikovanju Agencije ZN za ženske tudi pokriva širše izzive, ki so povezani s koherentnostjo sistema ZN. Postavlja temelje za nove pristope pri financiranju razvojnih operacij ZN, usmerjanju dela teles ZN in izboljševanju metod za ocenjevanje uspešnosti reform ZN.

* *** *

Za več informacij o Agenciji ZN za ženske obiščite: www.unwomen.org

Kontaktna oseba za medije:

Charlotte Scaddan
Telefon: (+1-917) 367-9378
E-pošta: scaddan@un.org