Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/372
23. junij 2010

Poročilo za leto 2010 izpostavlja izzive pred septembrskim srečanjem ZN in daje mešane občutke pri doseganju ciljev za preprečevanje revščine

DUNAJ, 23. junij (Informacijska služba ZN) - Svetovna gospodarska kriza je zagotovo terjala svoj davek. Čeprav je oklestila delovna mesta in prihodke po vsem svetu, po ocenah Združenih narodov ne ogroža doseganje prvega milenijskega razvojnega cilja (MRC), ki si prizadeva do leta 2015za polovico zmanjšati raven skrajne revščine. Letno poročilo o doseganju MRC izpostavlja številne uspehe, vendar tudi neustrezen napredek pri doseganju vseh razvojnih ciljev.

Danes je generalni sekretar ZN Ban Ki-moon predstavil poročilo o doseganju milenijskih razvojnih ciljev za leto 2010. Poročilo bo temelj za pogovore na septembrskem srečanju ZN in je izšlo le par dni pred srečanjem skupine G8 v Kanadi, kjer se bodo voditelji med drugim pogovarjali tudi o obljubah glede zagotavljanja uradne razvojne pomoči.

"Poročilo izpostavlja, da so razvojni cilji dosegljivi, če nacionalne razvojne strategije in politike posameznih držav podpirajo mednarodni partnerji," je napisal generalni sekretar Ban v svojem predgovoru za poročilo. "Istočasno je jasno, da se je življenjski standard revnih višal nesprejemljivo počasi, določene težko pridobljene uspehe pa sedaj spodkopavajo svetovna podnebna, prehranska in gospodarska kriza. Na milijarde ljudi se ozira proti mednarodni skupnosti, da uresniči izjemno vizijo milenijskih razvojnih ciljev. Dajmo držati svoje obljube."

V poročilu ZN so navedeni nekateri veliki uspehi na raznih področjih, kot na primer pri vključevanju otrok v osnovnošolsko izobraževanje, kar je še posebej uspešno v Afriki, ter pri preprečevanju aidsa, malarije in izboljšanja zdravja otrok. Obstaja tudi velika verjetnost, da bomo dosegli cilj, ki predvideva ustrezno zagotavljanje dostopa do varne pitne vode.

Žal so napredek na nekaterih področjih ovirale dodatne neugodne okoliščine revnih, kot so odročnost njihovih krajev bivanja, hendikepiranost revnih, diskriminacija na podlagi etničnosti ali spola in druge okoliščine.

Poročilo med drugim odkriva, da ima zgolj polovica prebivalcev v državah v razvoju dostop do ustreznih sanitarnih sistemov, kot so na primer stranišča in latrine. Nadalje za dekleta iz najbolj revnih gospodinjstev obstaja 3,5-krat večja verjetnost, da ne končajo šole, kot pa dekleta iz bogatih gospodinjstev in 4-krat večja verjetnost, da ne končajo šole, kot pa dečki iz bogatih gospodinjstev. Med drugim ima tudi manj kot polovica žensk v nekaterih razvijajočih se predelih sveta dostop do ustreznih zdravstvenih storitev ob porodu, ki zagotavljajo zdravje mater in se izvajajo s strani usposobljenega zdravstvenega osebja.

Delež ljudi v razvijajočem se svetu, ki živi z manj kot 1,25 ameriškega dolarja na dan, je padel iz 46 odstotkov v izhodiščnem letu 1990 na 27 odstotkov v letu 2005. K temu je najbolj pripomogel napredek v Kitajski ter južnih in jugovzhodnih delih Azije. Do leta 2015 se pričakuje, da bomo stanje izboljšali na 15 odstotkov.

V nadaljevanju poročilo o doseganju MRC za leto 2010 tudi navaja, da je napredek pri preprečevanju lakote močno načela svetovna gospodarska kriza. Sposobnost revnih, da nahranijo svoje družine, sta močno udarila izjemno povečanje cen hrane v letu 2008 in znižanje dohodkov v letu 2009. Število podhranjenih že tako ali tako narašča od začetka tega desetletja, pri čemer se ocenjuje, da se je ta trend od 2008 naprej še pospešil.

Kriza je postavila globalno partnerstvo za razvoj na preizkus

Združeni narodi navajajo, da smo pri osmem cilju, ki si prizadeva vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj, dosegli pomemben napredek. Mednarodno sodelovanje ni utrpelo večjih šokov zaradi svetovne gospodarske krize.

Uradna razvojna pomoč se je povečala tako v letu 2008 kot v 2009 in dosegla skoraj 120 milijard ameriških dolarjev na leto. Države v razvoju in revne države so si tudi izboljšale svoj dostop do trgov bogatih držav, nenazadnje pa se manjšajo še dolgovi držav v razvoju, kar je predvsem rezultat dobrega upravljanja z dolgovi in nadaljnjih odpisov dolgov najbolj revnim državam.

"Čeprav se je izvoz zaradi svetovne gospodarske krize zmanjšal, je ostalo razmerje med servisiranjem dolgov in izvozom nespremenjeno, ali je celo v letu 2008 padlo v večini razvijajočih se regij," navaja poročilo. "Čeprav so se dohodki od izvoza za nekatere države tudi v letu 2009 zmanjšali, hkrati pa tudi njihova rast, se ocenjuje, da bo breme njihovih dolgov ostalo daleč pod zgodovinskimi ravnmi."

Kljub pomembnim uspehom se moramo ukvarjati s splošnim učinkom globalnega partnerstva za razvoj.

Poročilo ZN opozarja, da se je realno gledano uradna razvojna pomoč v letu 2009 zvišala le za 0,7 odstotka glede na vsoto v letu 2008, če pa vzamemo v obzir trenutno vrednost dolarja, se je pomoč celo znižala za okrog 2 odstotka. Glede na poročilo projekcije razvojne pomoči za leto 2010 vzbujajo skrb, saj se države donatorke soočajo s fiskalnimi težavami, med drugim pa so tudi propadle obljube po podvojitvi razvojne pomoči Afriki, kar je bilo sklenjeno leta 2005. Žal tudi ni oprijemljivih obetov, da se bo zaključil razvojni krog svetovnih trgovinskih pogajanj, ki se je pričel leta 2001.

Podnebne spremembe so postavile okoljsko trajnost pod vprašaj

Glede uresničevanja sedmega cilja, ki pokriva široko področje okoljske trajnosti, ZN poročajo, da je v zadnjem desetletju svet izgubil okrog 13 milijonov hektarjev gozdov na leto. Govorimo o zaskrbljujočih številkah, ki pa so se le zmanjšale glede na desetletje poprej, ko smo na leto izgubili okrog 16 milijonov hektarjev.

Naraščanje svetovnega prebivalstva in gospodarska rast sta v zadnjih dveh desetletjih povzročila skoraj 50-odstotno povečanje svetovnih izpustov CO2 med leti 1991 in 2007, in sicer iz 21,9 na 29,6 milijard metričnih ton. Za leto 2008 se pričakuje, da bodo raziskave pokazale upočasnitev rasti izpustov, kar naj bi bila predvsem posledica gospodarske krize. Obstaja celo možnost, da se je količina skupnih izpustov zmanjšala celo v letu 2009. Kljub dobrim obetom se pričakuje, da se bodo izpusti izjemno povečali, ko si bo svetovno gospodarstvo opomoglo, zato je potrebno izvesti odločne protiukrepe zoper izpuste. Združeni narodi bodo v ta namen sklicali naslednji krog mednarodnih podnebnih pogajanj konec leta 2010 v Cancunu v Mehiki.

Svetovni voditelji za akcijski načrt do leta 2015

Na milenijskem vrhu ZN septembra 2000 so voditelji sprejeli osem milenijskih razvojnih ciljev, ki so postavili svetovna merila za zmanjšanje skrajne revščine in lakote, izboljšanje zdravja in dostopa do izobrazbe, opolnomočenje žensk in zagotovitev okoljske trajnosti do leta 2015.

Združeni narodi bodo od 20. do 22. septembra 2010 sklicali posebno srečanje v New Yorku, na katerem bodo poskušali najti soglasje za akcijski načrt, ki bo pospešil doseganje razvojnih ciljev. Pričakuje se več kot 100 voditeljev držav in vlad, vključno z visokimi predstavniki privatnega sektorja, fundacij in organizacij civilne družbe.

Poročilo o doseganju MRC predstavlja oceno napredka pri doseganju ciljev po regijah, in sicer na letni ravni. Preko poročila se pridobi najbolj celovite in točne podatke o doseganju MRC. Podatke je zbralo več kot 25 agencij ZN in drugih mednarodnih organizacij. Poročilo je izdal Oddelek ZN za ekonomske in socialne zadeve, Generalna skupščina ZN pa ga je določila kot uradni dokument za septembrski vrh o doseganju MRC. Vsi podatki, ki so bili uporabljeni pri pripravi poročila, so dostopni na mdgs.un.org.

Dodatne informacije, tiskovne materiale in medijske kontakte agencij ZN najdete na www.un.org/millenniumgoals.

* *** *

Stiki za medije:

Martina Donlon
Oddelek ZN za javno obveščanje (New York)
Telefon: (+1-212) 963-6816
E-pošta: donlon@un.org

Pragati Pascale
Oddelek ZN za javno obveščanje (New York)
Telefon: (+1-212) 963-6870
E-pošta: pascale@un.org

Sonja Wintersberger
Namestnica direktorja Informacijske službe ZN na Dunaju
Telefon: (+43-1) 26060-3430
E-pošta: sonja.wintersberger@unvienna.org
Spletna stran: www.unis.unvienna.org