Sporočila za javnost

  UNIS/INF/166
  September 2006

  OSNOVNI PODATKI

  Protiteroristični ukrepi Združenih narodov

  Globalna protiteroristična strategija Združenih narodov (ZN) je bila sprejeta v Generalni skupščini 8. septembra 2006. To je prvič, da so se države članice dogovorile za vsestranski globalni strateški okvir boja proti terorizmu. Strategija vsebuje konkretne ukrepe, ki naj jih države članice izvajajo pri ukvarjanju s pogoji, ki pospešujejo razširjanje terorizma, pri preprečevanju in boju proti terorizmom, okrepitvi posameznih in skupnih zmožnosti na tem področju ter za zaščito človekovih pravic in podporo vladavini prava v protiterorističnem delovanju.

  Z doslednim in sistematičnem obsojanjem terorističnih dejanj želijo Združeni narodi trajno spodkopati kakršnokoli privlačnost terorizma kot taktike za katerokoli skupino ljudi in jasno pokazati, da to ni učinkoviti način reševanja resničnih ali navideznih krivic.

  Boj proti terorizmu je nerazdružljiv z mandatom Združenih narodov. Ustanovna listina ZN točno določa namene Organizacije, ki vključujejo ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, izvajanje skupnih ukrepov za preprečevanje groženj miru in agresije, ter uveljavljanje človekovih pravic in gospodarskega razvoja. Združeni narodi bodo zato nadaljevali s pomočjo državam članicam pri protiterorističnem delovanju.

  Preprečevanje in boj proti terorizmu

  -           Pod režimom sankcij Al Kaide in Talibanov je do januarja 2006 34 držav zamrznilo vsaj 93.4 milijonov dolarjev v premoženju posameznikov in skupin, katerih imena so na konsolidiranem seznamu odbora, ki je bil ustanovljen v skladu z resolucijo Varnostnega sveta 1267 (1999).
  -           Protiteroristični odbor in Izvršni direktorat protiterorističnega odbora sta ocenila relevantno finančno zakonodajo vseh 192 držav članic in dala priporočila za izboljšave.
  -           Mednarodna agencija za jedrsko energijo je izpolnila Načrt aktivnosti za zaščito pred jedrskim terorizmom (2002-2005) in potrdila Načrt jedrske varnosti za obdobje 2006-2009. Izvedenih je bilo več kot sto ocenjevalnih misij, rezultat česar je bilo odkritje in zavarovanje 38 visoko radioaktivnih virov v novih samostojnih državah; skoraj 70 virov z skupno radioaktivnostjo 1000 TBq je bilo umaknjenih iz držav in vrnjenih nazaj dobaviteljem.
  -           Organizacija za prepoved kemičnega orožja je popisala in pregledala 70.000 ton kemičnega agenta. Doslej je bilo že več kot polovica nekdanjih svetovnih obratov za izdelavo kemičnega orožja ali popolnoma uničenih ali preoblikovanih za miroljubne namene.
  -           Oddelek za razorožitvene zadeve omogoča večje sodelovanje držav članic pri instrumentih transparentnosti, kot je na primer Register konvencionalne oborožitve ZN, in podpira države članice pri uresničevanju Akcijskega programa o osebni oborožitvi in Mednarodnega instrumenta za pomoč državam pri pravočasni in zanesljivi identifikaciji ter odkritju nezakonite osebne oborožitve in lahkega orožja.
  -           Odbor, ki je bil ustanovljen v skladu z resolucijo 1540 (2004) in njegovi strokovnjaki so proučili poročila 127 držav in ene organizacije (Evropska unija) o njihovih prizadevanjih pri izpolnjevanju pogojev resolucije Varnostnega sveta 1540 (2004). Trudili so se identificirati pomanjkljivosti in predlagati izboljšave pri preprečevanju dostopa nedržavnih akterjev do orožij za množično uničevanje in njihovih sestavnih delov.
  -           Mednarodna pomorska organizacija skrbi za mednarodno dogovorjen urejevalni režim za ladje in pristanišča ter pričakuje začetek proučevanja okvirnih standardov za zavarovanje in pospeševanje svetovne trgovine. Organizacija razvija obvezni mehanizem za globalno identifikacijo in sledenje ladij.
  -           Vojaški in civilni policijski elementi mirovnih operacij Združenih narodov so v zadnjih petih letih pripomogli k varnejšemu okolju v 16 konfliktnih območjih povsod po svetu. To je pomagalo pri preprečevanju pogojev za novačenje teroristov in izvedbo njihovih operacij.
  -           Varnostni svet Združenih narodov je sprejel prepovedi potovanj in finančne sankcije proti članom Al Kaide in pridruženih entitet. Opazovalna skupina za Al Kaido in Talibane je oddala štiri pomembna poročila in drugo dokumentacijo odboru, ki je bil ustanovljen v skladu z resolucijo 1267 (1999) za uresničevanje sankcij, kot to določa resolucija Varnostnega sveta 1617 (2005).
  -           V Združenih narodih je bilo razvitih in sprejetih Šestnajst splošnih inštrumentov in protokolov, ki kriminalizirajo specifična teroristična dejanja, vključno z ugrabitvami, jemanjem talcev in jedrskim terorizmom. Skupaj z resolucijami Varnostnega sveta 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004), 1566 (2004) in 1624 (2005) predstavljajo te konvencije pravni okvir za multilateralno delovanje proti terorizmu.

  Izgradnja državnih zmožnosti proti terorizmu

  -           Izvršni direktorat protiterorističnega odbora je prejel več kot 630 poročil držav članic o uresničevanju resolucije Varnostnega sveta 1373 (2001); identificiral potrebe po tehnični pomoči 90 držav članic in izvedel številne terenske obiske ter sestavil bazo podatkov o pomoči na področju standardov, praks in virov protiteroristične pomoči.
  -           Urad Združenih narodov za droge in kriminal je pomagal 112 državam pristopiti k in uresničevati splošne inštrumente povezane z preprečevanjem in zatiranjem mednarodnega terorizma ter 67 državam svetoval na področju protiteroristične zakonodaje. Prav tako je razvil, ali je v postopku razvoja, devet orodij tehnične pomoči za pomoč državam pri okrepitvi njihovih pravnih ureditev proti terorizmu.
  -           Program Združenih narodov za razvoj, s svojo prisotnostjo v 166 državah, opravlja številne dejavnosti za razširjanje vladavine prava, vključno s programi podpore uresničevanju zakonodaje proti pranju denarja, okrepitve sodnih sistemov in razvoja institucionalnih zmožnosti v uradih tožilcev.
  -           Oddelek za mirovne operacije nudi urjenje nacionalnih policij na področju kriminalnih zadev, ki vključujejo ugrabitve, zbiranje informacij, jemanje talcev, tesne zaščite ter preiskovanje atentatov, umorov in bombnih napadov.
  -           Urad za pravne zadeve pripravlja publikacije kot so Nacionalni zakoni in predpisi o preprečevanju in zatiranju mednarodnega terorizma, ter je organiziral šest letnih dogodkov, ki so pospešili stopitev v veljavo različnih pogodb. Med takim dogodkom leta 2005 je 82 držav podpisalo Mednarodno konvencijo za preprečevanje jedrskega terorizma.
  -           Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) nudi učne pripomočke in učne načrte za razširjanje odprte pedagogike in raznolikih vsebin, ter je promovirala med-univerzitetno solidarnost in dialog skozi mrežo 550 UNESCO predsednikov in programom UNITWIN, ki nudi priložnosti za mlade ljudi vseh regij. UNESCO je tudi pripravil pravila ravnanja za znanstvenike v pomoč preprečevanju uporabe znanstvenega dela v teroristične namene.
  -           Mednarodni denarni sklad je izdelal 40 ocen držav na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorističnih zmogljivosti. Od leta 2001 je izvedel več kot 200 bilateralnih misij za tehnično pomoč pri osnovanju zakonodaje ter ustanovitvi in okrepitvi nadzora nad finančnim sektorjem.
  -           Svetovna banka je ocenila ukrepe za spoštovanje mednarodnih standardov proti pranju denarja in protiterorističnega financiranja v 26 državah ter je pripeljala tehnično pomoč državam v vseh regijah v razvoju.
  -           Urad Združenih narodov za droge in kriminal nadaljuje z pošiljanjem strokovnjakov na teren z namenom izobraziti ustrezne oblasti in izgraditi institucije za izboljšanje delovanja proti pranju denarja in boja proti financiranju terorističnih zmožnosti. Urad tudi ureja bazo podatkov o zakonodaji proti pranju denarja.
  -           Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO) ocenjuje stopnje državnega uresničevanja standardov, povezanih z varnostjo, kot je to zapisano v dodatku XVII h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu. ICAO tudi pomaga državam pri zaščiti letal pred napadi s prenosnimi sistemi za zračno obrambo ter je pomagala pri izboljšanju zaščite potnih listov približno 70 držav.
  -           Svetovna carinska organizacija je marca 2007 sprejela Okvir standardov za zaščito in pospeševanje svetovne trgovine, ter bo do junija 2007 zaključila 51 misij za izgradnjo zmožnosti v 51 državah.
  -           Svetovna pomorska organizacija je skozi Svetovni program pomorske varnosti izvedla 32 misij za svetovanje državam ter približno 3.800 ljudi izobrazila o postopkih za zagotovitev pomorske varnosti.
  -           Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) podpira uresničevanje Mednarodnih zdravstvenih predpisov (2005), kar zagotavlja hitro poročanje o izbruhih bolezni. WHO je odkrila preko 1000 epidemij mednarodne pomembnosti in priskrbela terensko podporo za več kot 100 izmed teh izbruhov. WHO je tudi razvila svetovno mrežo laboratorijev, ki v odziv na izbruhe in biološke grožnje združi laboratorijske zmožnosti.
  -           Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je izvedla izobraževalne dejavnosti za povečanje zmožnosti držav članic za obravnavo zadev jedrske varnosti, ki so dosegle 1500 udeležencev. IAEA deluje na področju pomoči državam pri ustanovitvi učinkovite nadzorne infrastrukture, izboljšanju fizične zaščite objektov z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi, okrepitvi zmožnosti na mejah za odkrivanje in odzivanje na nezakonito jedrsko trgovino, ter načrtovanje pripravljenosti za odzivanje na dejanja jedrskega ali radiološkega terorizma.
  -           Oddelek za varnost razvija protiteroristično strokovno znanje in je izvedel operacije v podporo varnosti v 150 državah. Oddelek, Interpol in Urad za koordinacijo humanitarnih zadev delujejo skupaj za razvoj zmožnosti nujnega odzivanja na varnostne grožnje, vključno z terorizmom.
  -           »Task force« za protiteroristično uresničevanje, ki ga je leta 2005 ustanovil Generalni sekretar, si prizadeva za zagotovitev celotne koordinacije in povezanosti 23-ih teles v okviru sistema Združenih narodov, ki so vključeni v protiteroristično delovanje.

  Varovanje človekovih pravic v boju proti terorizmu

  -           Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR) državam članicam, na njihovo zahtevo, nudi pomoč in svetovanje na področju zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin v boju proti terorizmu, vključno z ocenjevanjem in razvojem protiteroristične zakonodaje. OHCHR nudi izobraževanje uradnikov za varovanje zakonov in varnosti ter tako pomaga širiti znanje, ki je potrebno za uresničevanje mednarodnih inštrumentov o človekovih pravicah. OHCHR je skupaj z Oddelkom Združenih narodov za informiranje pripravil poročila in druge materiale za povečanje zavedanja o mednarodnem pravu človekovih pravic v povezavi s terorizmom in protiterorizmom, vključno z izdajo Pregleda jurisprudence Združenih narodov in regionalnih organizacij o zaščiti človekovih pravic v boju proti terorizmu.
  -           Posebni poročevalec za promocijo in zaščito človekovih pravic v boju proti terorizmu deluje na področju identifikacije, izmenjave in širjenje najboljših primerov protiterorističnih ukrepov, ki spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine. Posebni poročevalec na zahtevo držav članic nudi tudi svetovanje in tehnično pomoč.
  -           Urad za pravne zadeve v sodelovanju z Oddelkom za politične zadeve in Uradom visokega komisarja za človekove pravice razvija predloge in vodila državam članicam na področju poštenih in jasnih postopkov za dodajanje in brisanje posameznikov in entitet iz seznamov sankcij Združenih narodov.

  Ukvarjanje s dejavniki, ki pospešujejo razširjanje terorizma

  -         Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) pospešuje dialog med civilizacijami, kulturami in narodi; podpira medverski dialog in omogoča kvalitetno izobraževanje s pomočjo večjega čezmejnega sodelovanja in izobraževanja v znanosti. UNESCO-v program Kultura miru pomaga organizacijam civilne družbe pri označevanju terorističnih dejanj kot nedopustne.
  -         Posebni predstavniki in poslanci Generalnega sekretarja so s posredovanjem in podporo Oddelku za politične zadeve od leta 2001 pomagali pri sklenitvi mirovnih sporazumov v 13 konfliktih po svetu. Ustanovitev enote za podporo pri posredovanju v Oddelku in Uradu za izgradnjo miru bo še bolj okrepila zmožnosti Združenih narodov za mirovništvo in izgradnjo miru.
  -         Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) podpira države članice pri pozitivnem sodelovanju z odtujenimi skupinami, ki so nagnjene k nasilju, in pospešuje njihovo politično vključenost kot sredstvo za upoštevanje njihovih tegob. UNDP je organiziral forume za dialog in dejavnosti kot so »Demokratični dialog« izveden v Regionalnem uradu za Latinsko Ameriko in Karibe, in pobuda »Afriške prihodnosti«, ki jo je izvedel Regionalni urad za Afriko.
  -         Oddelek za informiranje sodeluje z mediji, izobraževalnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami in civilno družbo za promocijo spoštovanja, strpnosti in kulturne raznolikosti. Oddelek organizira vrsto seminarjev pod imenom »Pozabljanje nestrpnosti«, ki se osredotočajo na boj proti antisemitizmu, islamofobiji in sovražnimi mediji.

  (Popis delovanja Združenih narodov je napisan na osnovi Poročila Generalnega sekretarja, izdanega 2. maja 2006, z naslovom Združevanje proti terorizmu: Priporočila za globalno protiteroristično strategijo.)

  * *** *