OSN VO VIEDNI

Viedeň je jedným zo štyroch oficiálnych sídiel Organizácie Spojených národov (OSN) - ďalšie sú v New Yorku, Ženeve a Nairobi. Viedenské medzinárodné centrum (VIC), známe aj ako "UNO City", oficiálne otvorili v roku 1979. OSN ho prenajali na 99 rokov za symbolickú cenu vtedajšieho 1 rakúskeho šilingu ročne, čo je dnes asi 7 eurocentov.
Pre všetky organizácie OSN, ktoré majú vo Viedni sídlo, tu pracuje okolo 4000 zamestnancov z viac ako 110 krajín.

Vo viedenskom OSN nájdete nasledovné organizácie:

Úradovňa OSN vo Viedni (UNOV) je jedným zo štyroch hlavných sídiel OSN. Poskytuje administratívnu podporu organizáciám, ktoré majú sídlo vo VIC. Generálny riaditeľ UNOV zastupuje generálneho tajomníka vo vzťahoch s hostiteľskou krajinou a diplomatickými misiami vo Viedni.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) predstavuje hlavné svetové fórum pre medzivládnu vedeckú a odbornú spoluprácu v jadrovej oblasti. V rámci civilných jadrových programov slúži ako medzinárodný inšpektorát pre kontrolu používania verifikačných opatrení a bezpečnostných záruk.

Prípravná komisia Organizácie Zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO PrepCom) pripravuje implementáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT), ktorá zakazuje testy všetkých jadrových zbraní na povrchu planéty, v jej atmosfére, pod vodou a pod zemou. Vďaka zmluve CTBT je pre krajiny, ktoré ešte nemajú jadrové zbrane, takmer nemožné ich vyvinúť. Rovnako pre krajiny, ktoré už jadrové zbrane majú, je takmer nemožné vyvinúť nové alebo dokonalejšie.

Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) je špecializovaná agentúra, ktorá pomáha rozvojovým krajinám zmierňovať chudobu prostredníctvom zvyšovania výrobných kapacít malého a stredného priemyslu v krajine. Cieľom je zlepšiť kvalitu života chudobných ľudí s využitím svetových zdrojov a skúseností v oblasti znižovania chudoby, budovania obchodných kapacít a podpory obnoviteľných zdrojov energie.

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) má hlavné sídlo vo Viedenskom medzinárodnom centre a sieť detašovaných úradov po celom svete. UNODC pomáha členským štátom znížiť ich zraniteľnosť voči drogám a kriminalite a podporovať bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých. Medzi normatívne nástroje UNODC patria tri dohody na kontrolu drog, Dohovor OSN proti korupcii a Dohovor OSN proti nadnárodnej kriminalite ako aj dodatkové protokoly o pašovaní migrantov, ľudských bytostí a kontrole zbraní. Na boj proti terorizmu existuje 16 medzinárodných nástrojov. Dobe a vývoju kriminality sa prispôsobuje aj UNODC, aby mohla pomáhať štátom riešiť nové otázky ako napr. počítačovú a environmentálnu kriminalitu, zločiny spojené s kradnutím identity a pirátstvo.

Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) podporuje medzinárodnú mierovú spoluprácu vo vesmíre v prospech sociálneho a ekonomického rozvoja celého sveta, najmä rozvojových krajín. Ďalej sa zaoberá odpadom vo vesmíre, využívaním zdrojov jadrovej energie vo vesmíre, medzinárodnou reakciou na hrozbu dopadu asteroidov na Zem a implementáciou právneho režimu vo vesmíre. Vzhľadom na globálny charakter a dosah vesmírnych aktivít, zohrávajú vesmírna veda a technológie ideálnu úlohu v poskytovaní riešení na globálne problémy. Úrad vykonáva v zastúpení povinnosti generálneho tajomníka podľa medzinárodného vesmírneho práva vrátane vedenia Registra objektov vypustených do vesmíru, ktorý slúži ako centrálne úložisko informácií, ktoré mu o svojich satelitoch poskytujú členské štáty a medzinárodné organizácie.

Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) podporuje svetový obchod a harmonizáciu relevantných národných regulácií. Cieľom Komisie je odstrániť alebo znížiť právne prekážky medzinárodného obchodu a postupne modernizovať obchodné právo. Jeho cieľom je koordinovať organizácie, ktoré pracujú v tejto oblasti a podporovať čo najširšie prijatie a používanie pravidiel a právnych dokumentov, ktoré vytvára.

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) je nezávislým expertným orgánom, ktorý poskytuje vládam podporu, aby boli ich ustanovenia v súlade s ustanoveniami medzinárodných dohovorov na kontrolu drog. INCB analyzuje vládne správy, hodnotí úsilie krajín, vedie s nimi dialóg a školí vládnych pracovníkov. O svojej práci každoročne publikuje výročnú správu.
Program OSN pre životné prostredie (UNEP) má v systéme OSN na starosti životné prostredie, pričom zároveň slúži danému regiónu. UNEP katalyzuje, facilituje a zasadzuje sa o racionálne využívanie prírodných zdrojov planéty pre udržateľný rozvoj a šíri o ňom osvetu. Úrad UNEP vo Viedni pokrýva aj horské oblasti a Medzinárodné partnerstvo pre udržateľný rozvoj v horských oblastiach (Horské partnerstvo) a koordinuje implementáciu programov UNEP v juhovýchodnej Európe.

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) monitoruje implementáciu relevantných azylových zákonov v Rakúsku podľa Ženevského dohovoru o utečencoch a zároveň príslušným úradom navrhuje opatrenia týkajúce sa utečencov.

Informačná služba OSN (UNIS) poskytuje informácie verejnosti a podporu organizáciám OSN so sídlom vo Viedni. UNIS patrí do celosvetovej siete 63 informačných centier OSN.

Poštový úrad OSN (UNPA) vydáva známky OSN, na ktorých sú zobrazené témy ako napríklad ľudské práva, životné prostredie, ohrozené druhy a mier.

Register škôd OSN spôsobených výstavbou múru na okupovaných územiach Palestíny (UNRoD) vedie záznamy o škode spôsobenej výstavbou múru v Izraeli na okupovaných palestínskych územiach, vo východnom Jeruzaleme a priľahlom okolí.

Vedecký výbor OSN pre účinky rádioaktívneho žiarenia (UNSCEAR) vyhodnocuje údaje a informuje o úrovniach a účinkoch vystavenia sa ionizačnému žiareniu. V oblasti ionizačného žiarenia využívaného na mierové či vojenské účely z prírodných alebo priemyselných zdrojov sa UNSCEAR stal oficiálnou medzinárodnou autoritou.

Viedenský Úrad OSN pre odzbrojovanie (UNODA) napomáha užšiu spoluprácu a efektívnu interakciu vo všetkých oblastiach odzbrojovania, nešírenia a kontroly zbraní.

Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR) propaguje a koordinuje udržateľný a spravodlivý manažment vody v prospech krajín na povodí rieky Dunaj.