Humanitárne otázky

Tropical Storm Jeanne Devastates Haiti - UN Photo/Sophia Paris

 

Svetový humanitárny summit

Istanbul, 23. - 24.mája 2016

Prvý Svetový humanitárny summit OSN vzišiel z iniciatívy generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna. s cieľom nájsť lepšie spôsoby ako naplniť potreby miliónov ľudí zasiahnutých konfliktami a prírodnými katastrofami.

Zámerom summitu je zapojiť do procesu svetových lídrov a zmobilizovať politickú vôľu, ktorá urýchli pokrok v oblasti globálnych opatrení pri riešení najväčších výziev súčasnosti, akými sú napríklad presídľovanie obyvateľstva, rastúci dopad prírodných katastrof a klimatických zmien na planétu a pretrvávajúca priepasť medzi rozsahom potrieb a dostupných zdrojov na ich uspokojenie.

Na summite sa stretnú vlády, humanitárni aktéri, ľudia postihnutí krízami a zástupcovia súkromného sektora, aby navrhli riešenia na najpálčivejšie problémy a zabezpečili, že môžeme zachrániť životy, zmierniť utrpenie a vytrhnúť ľudstvo z obdobia krízy.

Summit má tri hlavné ciele:

  1. Opätovne potvrdiť náš záväzok voči ľudstvu a humanitárnym zásadám.
  2. Iniciovať opatrenia a záväzky, ktoré krajinám a komunitám umožnia, aby sa pripravili na krízy a mohli na ne reagovať a zároveň, aby boli voči takýmto otrasom odolnejšie.
  3. Informovať o svojich najlepších skúsenostiach z praxe, ktoré pomohli zachrániť životy v rôznych regiónoch sveta, umiestniť ľudí zasiahnutých katastrofami v humanitárnych centrách a zmierniť utrpenie.


Kedykoľvek dôjde k nejakej prírodnej alebo humanitárnej katastrofe, OSN prichádza na miesto poskytnúť pomoc a podporu.

Prostredníctvom svojho širokého systému špecializovaných agentúr, fondov a programov Spojené národy výrazne prispievajú a pomáhajú v prípadoch vysťahovania obyvateľstva z dôvodu vojen, výkyvov počasia alebo prírodných katastrof až po dopad takýchto narušení vývoja na zdravie, hygienu, vzdelanie, výživu či základné obydlie.

Vďaka Svetovému potravinovému programu (WFP) a Organizácii OSN pre potraviny a poľnohospodárstvo (FAO) boli potraviny sprístupnené tým, ktorí by ináč hladovali. Vďaka Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) sa postavili a udržiavajú tábory a ďalšie zariadenia pre tých, ktorí by boli ináč nútení opustiť svoje domovy.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pomáha chrániť vysídlencov z dôvodu prírodných alebo človekom spôsobených katastrof pred ničivými účinkami chorôb. Detský fond OSN (UNICEF) s pomocou orgánov ako Medzinárodné združenie Zachráňte deti poskytuje vzdelanie deťom, ktoré boli kalamitou vytrhnuté zo svojho prostredia. A keď nastane čas začať rekonštrukčný proces, na scénu vstúpi Rozvojový program OSN (UNDP), aby zabezpečil spoľahlivý a stabilný proces.

Keď sú muži, ženy a deti uväznení uprostred vojny, generálny tajomník OSN a jeho zástupcovia pomáhajú vyjednávať tzv. zóny mieru pre dodávky humanitárnej pomoci. Mierové sily OSN držia nad touto pomocou ochrannú ruku.

Humanitárna asistencia a pomoc pri katastrofách OSN je riadená Úradom pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), ktorý vedie Koordinátor OSN pre núdzovú pomoc. V rámci svojich mnohých aktivít OCHA poskytuje aktuálne informácie o katastrofách na celom svete a vydáva medzinárodné tzv. jednotné výzvy na mobilizáciu financovania núdzovej pomoci v osobitných situáciách.

Centrálny fond OSN na pomoc v núdzových situáciách (CERF) je humanitárny fond založený Valným zhromaždením OSN v roku 2006, ktorého cieľom je umožniť včasnejšiu a spoľahlivejšiu humanitárnu pomoc tým, ktorí boli postihnutí prírodnými katastrofami a ozbrojenými konfliktami. Fond je ročne dopĺňaný príspevkami od vlád, súkromného sektora, nadácií a jednotlivcov, pričom predstavuje rezervu spoločných prostriedkov na podporu humanitárnych akcií.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vo svojom príhovore pri príležitosti prvého Svetového humanitárneho dňa 19.augusta 2009 povedal: "Dnes si pripomíname milióny ľudí, ktorí s nami rátajú pri svojom prežití. Jedna miliarda ľudí je postihnutá hladom. Desiatky miliónov boli nútené utiecť zo svojich domovov kvôli katastrofe alebo konfliktu. Deti, ktoré zomierajú na choroby, ktoré vieme liečiť. Ženy a dievčatá, ktoré sú brutálne týrané sexuálnym násilím. Tieto problémy potrebujeme odstrániť v ich zárodku. Kým to však urobíme, budú ich životy visieť na vlásku. A ľudské spoločenstvo bude na scéne, statočne sa ponáhľajúc v ústrety nebezpečenstvu, odhodlané pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú".

Systém OSN sa navyše usiluje zabrániť prírodnej alebo človekom spôsobenej katastrofe kedykoľvek je to možné. Závažnou príčinou človekom spôsobenej bolesti je vojna a konflikt. OSN pracuje na diplomatickom poli, aby zabránila a vyriešila ľudskú tragédiu vojny. Pomáha krajine vytvoriť systém včasného varovania, aby obyvatelia mali čas pripraviť sa na očakávaný útok prírodných živlov. OSN je na čele aj pri riešení rizika klimatických zmien, ktoré už začali dvíhať počet a intenzitu "prírodných katastrof" na celom svete.