Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC)

Mandát a členstvo v IPCC

Uvedomujúc si problém potenciálnej globálnej zmeny klímy, Svetová meteorologická organizácia (WMO) a Program OSN pre životné prostredie (UNEP) ustanovili v r. 1988 Medzivládny panel pre klimatickú zmenu. IPCC je otvorený všetkým členom OSN a WMO.

Úloha IPCC spočíva vo vyhodnocovaní informácií vedeckého, technického a socio-ekonomického charakteru na komplexnej, objektívnej, otvorenej a transparentnej báze. Cieľom je lepšie pochopenie vedeckého základu rizika klimatickej zmeny spôsobenej človekom, ako aj posúdenie jej dôsledkov, možností jej zmiernenia a adaptácie na ňu. IPCC nerobí vlastný výskum ani monitoring údajov týkajúcich sa podnebia či iných relevantných parametrov. Jeho hodnotenia vychádzajú z posudkov a uverejnenej vedeckej/technickej literatúry partnerov.

Organizačná štruktúra

V rámci IPCC pôsobia tri pracovné skupiny a jedna účelová skupina (Task force).

Úlohou Pracovnej skupiny I je posudzovanie vedeckých aspektov klimatického systému a klimatickej zmeny.

Pracovná skupina II hodnotí citlivosť socio-ekonomických a prírodných systémov na klimatickú zmenu, posudzuje negatívne alebo pozitívne dôsledky zmeny klímy a možnosti adaptácie na ňu.

Pracovná skupina III posudzuje možnosti obmedzenia emisie skleníkových plynov a zmierňovania klimatickej zmeny inými spôsobmi.

Task force pre Národný register skleníkových plynov zodpovedá za inventarizáciu skleníkových plynov v rámci Programu IPCC pre národné registre skleníkových plynov.

Medzivládny panel pre zmenu klímy sa stretáva na plenárnych zasadnutiach, ktoré sa konajú približne jeden krát za rok. Uznáša sa/prijíma/schvaľuje správy IPCC, rozhoduje o mandátoch a pracovných plánoch Pracovných skupín a Task force, schvaľuje štruktúru a osnovu správ, rozhoduje o princípoch a procedúrach IPCC a o rozpočte. Medzivládny panel taktiež volí svojho predsedu, členov výboru IPCC a výboru Task force pre Národný register skleníkových plynov. Výbor IPCC sa stretáva dva až tri krát za rok a  spolupracuje s predsedom IPCC pri plánovaní, koordinácii práce a monitoringu úspechu IPCC.

Medzivládny panel je riadený Sekretariátom IPCC so sídlom v rámci Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) v Ženeve a je podporovaný aj Programom OSN pre životné prostredie. Pracovné skupiny aj Task force majú k dispozícii jednotky technickej podpory. Jednotka technickej podpory pre konkrétnu Pracovnú skupinu či Task force hosťuje vo výskumnej inštitúcii vyspelej krajiny, vláda ktorej technickú jednotku zároveň podporuje. Predstaviteľ tejto krajiny je potom spolupredsedom tej ktorej Pracovnej skupiny či Task force. Niekoľko ďalších inštitúcií podporuje aktivity IPCC  iným než finančným spôsobom.

Hlavné aktivity a produkty

IPCC sa zameriava predovšetkým na vypracovávanie pravidelných posudkov o stave znalostí o klimatickej zmene. IPCC taktiež pripravuje Zvláštne správy a Technické štúdie na témy, o ktorých sa domnieva, že objektívna vedecká informovanosť a poradenstvo sú v súvislosti s nimi nevyhnutné. IPCC podporuje Rámcový dohovor OSN o klimatickej zmene (UNFCCC) prostredníctvom vypracovávania metodológií pre Národné registre skleníkových plynov. Niektoré správy IPCC sú publikované aj komerčne. Súhrnné správy, CD ROMy a Technické štúdie IPCC je možné získať zadarmo.

Prvá hodnotiaca správa IPCC bola vypracovaná v r. 1990 a zohrala významnú úlohu pri zakladaní Medzinárodného vyjednávacieho výboru pre Rámcový dohovor OSN pre klimatickú zmenu Valným zhromaždením OSN. Rámcový dohovor OSN pre klimatickú zmenu (UNFCCC) bol prijatý v r. 1992 a vstúpil v platnosť v r. 1994. Poskytuje celkový politický rámec pre adresovanie problému klimatickej zmeny.

IPCC naďalej poskytuje vedecké, technické a socio-ekonomické poradenstvo medzinárodnému spoločenstvu, predovšetkým však zmluvným stranám UNCCC, prostredníctvom pravidelných hodnotiacich správ a zvláštnych správ. Druhá hodnotiaca správa IPCC s názvom Klimatická zmena 1995 bola kľúčovým vkladom pri jednaniach, ktoré viedli k prijatiu Kjótskeho protokolu k UNFCCC v r. 1997.

Tretia hodnotiaca správa (TAR) s názvom Klimatická zmena 2001 bola vypracovaná v r. 2001 a predložená k súhlasu na 7. konferencii zmluvných strán UNFCC. Strany sa zhodli na tom, že hodnotiaca správa by mala bežne slúžiť ako referencia pri poskytovaní informácií k diskusiám prebiehajúcim na konferenciách zmluvných strán.

V septembri 2001 sa Medzivládny panel rozhodol pokračovať v príprave súhrnných správ a v novembri 2003 IPCC po dvoch rámcových stretnutiach vytýčil hlavné oblasti činnosti pre tri pracovné skupiny pri vypracovávaní Štvrtej hodnotiacej správy (AR4). Prebehlo niekoľko prípravných seminárov a stretnutí expertov na tému klimatickej zmeny a udržateľného rozvoja, integrovanej analýzy adaptácie a zmierňovania dopadov klimatickej zmeny, ako aj detekcie a atribúcie dôsledkov, neistoty a rizík, či odpovede vedy na článok 2 Dohovoru o citlivosti klímy. Autorské tímy zodpovedné za vypracovanie Štvrtej hodnotiacej správy sa zišli v polovici r. 2004. Správa má byť dokončená v r. 2007, pričom príspevok Pracovnej skupiny I má byť hotový na začiatku, príspevky Pracovných skupín II a III  v polovici r. 2007.

Správa Pracovnej skupiny I bola s konečnou platnosťou schválená na 10. zasadaní Pracovnej skupiny I, ktoré sa konalo v Paríži od 29. januára do 1. februára 2007. Súhrnná správa určená politickým činiteľom bola zverejnená na tlačovej konferencii v Paríži 2. februára 2007.

Prijatie a schválenie správy Pracovnej skupiny II prebehlo na 8. zasadaní Pracovnej skupiny II, ktoré sa konalo v Bruseli od 2. do 5. apríla 2007. Súhrnná správa určená politickým činiteľom bola uverejnená 6. apríla 2007.

Zasadanie Pracovnej skupiny III s cieľom schválenia Súhrnnej správy určenej politickým činiteľom sa má konať v thajskom Bangkoku od 30. apríla do 3. mája 2007. Súhrnná správa by mala byť uverejnená 4. mája.

Súhrnná správa o Štvrtej hodnotiacej správe IPCC bude syntézou a integráciou materiálov vypracovaných tromi pracovnými skupinami a bude sa zaoberať prelínajúcimi sa témami. Táto správa by mala byť schválená na zasadaní IPCC medzi 12. a 16. novembrom 2007 v španielskej Valencii.

Príprava správ

Cieľom správ vypracovávaných IPCC je zabezpečiť vyvážené informovanie o existujúcich názoroch a slúžiť ako zdroj relevantných, no nie normatívnych výstupov. Preto správy IPCC pripravujú skupiny autorov nominovaných na konkrétne úlohy vládami a medzinárodnými organizáciami podľa odbornosti. Ide o pracovníkov univerzít, výskumných centier, obchodných asociácií a organizácií z oblasti životného prostredia a iných oblastí z viac ako sto krajín. Na zostavovaní správ IPCC sa teda podieľa niekoľko stoviek odborníkov a ďalšie stovky expertov tieto správy posudzuje. Príprava správ sa riadi procedurálnymi pravidlami schválenými Medzivládnym panelom pre zmenu klímy.

Posudzovanie a schvaľovanie správ

Aby bola zabezpečená vysoká miera dôveryhodnosti, transparentnosti a objektívnosti, správy IPCC musia prejsť dôsledným dvojfázovým procesom vedeckého a technického hodnotenia. V prvej fáze sú vypracované materiály postúpené významným odborníkom, ktorí publikujú a robia výskum v obore. V druhej fáze sú ich hodnotenia postúpené vládam, autorom materiálov a expertným hodnotiteľom. Po pripomienkovom konaní expertov a vlád je finálna verzia správy predložená plénu k vysloveniu súhlasu.